शिव पंचाक्षर स्तोत्र Shiv Panchakshar Stotra

श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै न काराय नमः शिवाय ॥1॥

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय
नन्दीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय ।
मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय
तस्मै म काराय नमः शिवाय ॥2॥

शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द
सूर्याय दक्षा ध्वर नाशकाय ।
श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शि काराय नमः शिवाय ॥3॥

वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य
मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय।
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मै व काराय नमः शिवाय ॥4॥

यक्ष स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै य काराय नमः शिवाय ॥5॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

|| इथि श्रीमत शंकराचार्य विरचितं शिव पंचाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम ||

Leave a Comment